Afdrukken

Ontwerp huishoudelijk reglement: 'Vakantie in Hoogstraten' – januari 2016

Art. 1: Algemeen

'Vakantie in Hoogstraten' is een overkoepelende naam voor alle vakantie initiatieven die georganiseerd worden door of in samenwerking met het stadsbestuur Hoogstraten voor alle kinderen en jongeren in Hoogstraten.

'Vakantie in Hoogstraten' omvat de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, vrijetijds initiatieven zoals: (halve)dag activiteiten, initiaties, dagkampen en speelpleinwerking en ten slotte andere particuliere opvanginitiatieven, die ondersteund worden door het stadsbestuur.

Alle vakantie initiatieven worden gebundeld in de folder 'Vakantie in Hoogstraten'.

Organiserend bestuur:
'Vakantie in Hoogstraten' wordt georganiseerd door het stadsbestuur Hoogstraten. De uitvoering is in handen van het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Verantwoordelijke dienst:

StekelbeesStekelbees Hoogstraten
Karel Boomstraat 44 – Hoogstraten

03 314 65 00
Lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugdJeugd – sportdienst Hoogstraten
Vrijheid 149 – Hoogstraten

03 340 19 52 of 03 340 19 51
vlieg@hoogstraten.be
Speelplein
Dagkampen
Andere initiatieveno.a.:
Boemerang: VZW De As-Markdal
't Pierelierke: www.tpierelierke.be
Kinderopvang 't Dreefke

Art. 2: Doelgroep

'Vakantie in Hoogstraten' biedt alle kinderen en jongeren tussen 2,5 en 15 jaar vrijetijds – en opvang initiatieven aan.

LeeftijdOpmerking
Stekelbees2,5 - 12 jaarTijdens speelplein enkel voor 2,5 tot 7 jaar
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd2,5 – 15 jaar
Speelplein 5 – 15 jaar
Dagkampen5 – 15 jaar
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

In de folder worden de leeftijden aangegeven per geboortejaar

Art. 3: Inhoud

Wat
StekelbeesStekelbees is een groepsopvang van schoolkinderen met erkenning van Kind en Gezin in Hoogstraten.Kinderbegeleiders zorgen voor een warm onthaal en begeleiden de kinderen tijdens vrij spel en activiteiten. Tijdens de vakantieperiode is de locatie Hoogstraten een hele dag geopend voor spel en plezier. Tijdens langere vakanties is Hoogstraten en Minderhout open.
Vlieg-Uit:
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd
Aan de hand van een gevarieerd aanbod kunnen kinderen en jongeren kiezen uit een aanvullend gemeentelijk vrijetijdsaanbod, afgestemd op het aanbod van Stekelebees en met extra aandacht voor sport, cultuur, mondiale ontwikkeling, natuur – en plattelandsbeleving . Kinderen krijgen de kans om nieuwe dingen te ontdekken en te beleven. Spel en plezier zijn telkens het uitgangspunt.
Erkende Hoogstraatse verenigingen kunnen hun activiteiten extra in de kijker zetten door het inrichten van een initiatie les voor kinderen en/ of jongeren.
SpeelpleinOp het speelplein willen we elk kind een 'vakantiegevoel' geven. Kinderen krijgen de ruimte om zelf hun speelkansen te creëren, om zo te komen tot 'intens speelplezier'. Kinderen kunnen vrij kiezen tussen meespelen met een gevarieerd aanbod van voorbereide activiteiten door de animatoren of spontaan, vrij spelen in de speelhoeken.
DagkampenGevarieerd aanbod van o.a. sport, crea, en andere activiteiten gedurende een periode van minimaal 2 dagen.
Het taal – sportkamp is een programma van taallessen Nederlands op speelse wijze in combinatie met sport en spel. Het aanbod is specifiek voor kinderen waarvan één van de ouders niet Nederlandstalig is.
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

Art. 4: Periode

De vakantie initiatieven worden georganiseerd tijdens de schoolvakanties. Elk jaar worden de juiste data via allerlei informatiekanalen aangekondigd.

Art. 5: Locatie

De vakantie initiatieven gaan door op heel diverse plaatsen in groot Hoogstraten en worden duidelijk omschreven in de folder ‘Vakantie in Hoogstraten’. Alle kleuters en lagere school kinderen, die naar school gaan in Hoogstraten, krijgen een ‘Vakantie in Hoogstraten’ folder mee naar huis. Daarnaast is de folder ook te raadplegen op www.hoogstraten.be, de uitleenposten van de bibliotheek en de onthaalbalie vrije tijd.

Enkel de opvangplaatsen van Stekelbees liggen vast tijdens de schoolvakanties.

AdresOpmerking
StekelbeesHoogstraten – Karel Boomstraat 44
Minderhout – Schoolstraat 10
Kleuters en lagere school
Enkel voor kleuters

Art. 6: Uren

UrenVoor - naopvang
Stekelbees7u – 18.30u Tijdens speelplein enkel voor 2,5 tot 7 jaar
Vlieg-Uit:
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd
Afhankelijk van het programma Er wordt een kwartier voor – en naopvang voorzien ter plaatse
Speelplein 8.30u – 17u

Brengen kan enkel tussen 8.30u 9u
Ophalen kan enkel tussen 15.30u -17u

Bij een uitstap kunnen de uren wijzigen.
* Voor – en naopvang via Stekelbees Hoogstraten, vooraf inschrijven is noodzakelijk
DagkampenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

* De kinderen, die zich vooraf hebben ingeschreven voor de voor – en/ of naopvang, worden opgehaald en gebracht naar de Stekelbees locatie in Hoogstraten.

Ouders, die hun kinderen uitzonderlijk en buiten hun wil om niet tijdig kunnen ophalen nemen contact op met de verantwoordelijke van de organisatie.

Art. 7: Kostprijs

StekelbeesDe kostprijs voor de opvang van Stekelbees Hoogstraten wordt jaarlijks goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en is terug te vinden op www.landelijkekinderopvang.be.
Vlieg-Uit:
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd
De kostprijs voor de gemeentelijke vrijetijds initiatieven wordt goedgekeurd door de gemeenteraad in een retributiereglement en is terug te vinden op www.hoogstraten.be

Om deel te nemen aan deze initiatieven moet u in het bezit zijn van een Vlieg-pas. Bij de aanmaak van een online gezinsaccount via TicketGang ontvangt u per kind een gratis pas. Bij verlies van deze pas betaalt u 3 euro.
Speelplein
Dagkampen
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

Art. 8: Inschrijven en betaling


De start van de inschrijvingen wordt steeds via allerlei informatiekanalen aangekondigd.
Vooraf inschrijven en betalenTer plaatse inschrijven en betalen Reservelijst
Stekelbees*www.landelijkekinderopvang.be Niet mogelijk Niet mogelijk
Vlieg-Uit:
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd
**http://hoogstraten.ticketgang.eu of onthaalbalie vrije tijdNiet mogelijkAanwezig – wordt gecontacteerd via mail of telefoon
Speelplein **http://hoogstraten.ticketgang.eu of onthaalbalie vrije tijdTussen 8.30u en 9u

Niet mogelijk bij uitstappen!
Niet van toepassing
Dagkampen**http://hoogstraten.ticketgang.eu of onthaalbalie vrije tijdNiet mogelijk Aanwezig – wordt gecontacteerd via mail of telefoon
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

*U dient ingeschreven te zijn bij Stekelbees Hoogstraten, vooraleer u gebruik kunt maken van dit opvanginitiatief. Hiervoor neemt u tijdig contact op met de verantwoordelijken via mail (lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be) of telefonisch (03/314.68.00). Er wordt een afspraak gemaakt om de inschrijving in orde te brengen. Daarna kan u gebruik maken van ons online reservatiesysteem.

**Om online in te schrijven en te betalen moet u vooraf een gezinsaccount aanmaken. U ontvangt per kind een gratis Vlieg-pas. Deze pas dient als betalingsbewijs bij de start van de activiteit, vergeet hem zeker niet mee te nemen!

Art. 9: Annulering

Afspraak
Stekelbees Indien uw kind niet naar de opvang kan, volgt u de plaatselijke afspraken zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Kosteloos annuleren:
- U of één van uw kinderen is ziek. U bezorgt ons binnen 5 werkdagen een doktersattest als bewijs.
- U bent technisch werkloos. U bezorgt ons binnen 5 werkdagen een officieel bewijs van uw werkgever.
- U annuleert online, d.i. tot donderdagmiddag 12u voor de daaropvolgende week.


U betaalt de helft van de gereserveerde periode indien
U te laat annuleert, d.i.
- vanaf donderdagmiddag 12u01 voor de daaropvolgende week.
- U het bewijs van ziekte of technische werkloosheid te laat aan de opvang bezorgt.


U betaalt de hele gereserveerde periode indien:
- U niet correct (d.i. volgens de afspraken van het plaatselijk initiatief) annuleert.
- U geen bewijs van ziekte of technische werkloosheid bezorgt aan de opvang.


U betaalt de volledige gereserveerde periode indien
- U niet annuleert
- U geen geldig bewijs bezorgt
- U de dag zelf annuleert zonder geldig bewijs

Vlieg-uit: (Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd Indien uw kind niet naar de activiteit kan komen verwittigt u zo snel mogelijk de organisatie:
03 340 19 52 (tijdens kantooruren) of vlieg@hoogstraten.be

Annuleren kan mits een administratieve kost van 2 euro per geannuleerde activiteit:
- Tot 1 maand voor de aanvang van de activiteit
- Een gegronde reden zoals ziekte of ernstige familiale omstandigheden. Bij het binnen brengen van een geldig doktersattest vervalt de administratieve kost.

Alle terugbetalingen worden verzameld in september

U betaalt de volledige activiteit:
- Laattijdig of niet annuleren van de activiteit

OPGELET: De organisatie kan wegens omstandigheden een activiteit annuleren. De ingeschreven kinderen worden tijdig verwittigd en ontvangen hun deelnamegeld volledig terug.
Speelplein
Dagkampen
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

Art. 10: Brengen en halen

Brengen en halen gebeurt steeds binnen onze lokalen en niet aan de poort. Kinderen kunnen zich zelfstandig verplaatsen van en naar de activiteit dit valt echter onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Het kind moet daarnaast een schriftelijke toestemming meenemen van de ouders en deze bezorgen aan de begeleiding. In geen geval mogen de kinderen de locatie verlaten zonder toelating van de ouders en de dagelijkse verantwoordelijke.

Art. 11: Mee te nemen/ thuis te laten

Kinderen die de hele dag naar een activiteit komen, nemen zelf een lunchpakketje met drankje en tussendoortje mee. We vragen de ouders om geen snoep of chips in de brooddoos te stoppen. Er is steeds kraantjeswater ter beschikking.

Indien zakgeld toegelaten is, staat dit specifiek aangegeven in de folder ‘Vakantie in Hoogstraten’.

Op de initiatieven van ‘Vakantie in Hoogstraten’ staat spelen centraal, speelkledij die vuil mag worden is dan ook zeker aan te raden.

Persoonlijk (spel)materiaal zoals tablet, gsm, mp3-speler en andere elektronische toestellen of gevaarlijke materialen laat je thuis.

Art. 12: Verzekeringen/ EHBO

De kinderen en de begeleiders zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Materiële schade aan kledij, juwelen,... wordt niet gedekt door de verzekering.

In geval van moedwillige beschadigingen aan het terrein, de lokalen of het spelmateriaal door de deelnemers, alsook persoonlijke eigendommen van derden, kunnen de ouders verzocht worden de kosten te vergoeden.

Het algemeen uitgangspunt is dat medicatie zoveel mogelijk thuis moet toegediend worden. Er wordt geen medicatie toegediend (ook geen koortsverlagende of homeopathische middelen). Vraag uw dokter om bij voorkeur geneesmiddelen voor te schrijven die ’s ochtends en/of ’s avonds door uzelf kunnen worden gegeven. Wanneer onze begeleiders toch medicatie dienen te geven, hebben we hier steeds een attest van de behandelende arts of apotheker nodig. U bezorgt ons de medicatie in de originele verpakking en vermeldt hierop steeds de naam van uw kind.

Op de initiatieven is een EHBO-koffer aanwezig. Indien een kind een ongeval zou hebben volgen we volgende procedure:
  • We passen eerste hulp toe en proberen de ernst van het letsel in te schatten. Is het een klein probleem dat we zelf kunnen oplossen, melden we in het EHBO schriftje welke handelingen zijn uitgevoerd en wordt de persoon die de kinderen komt ophalen hiervan op de hoogte gebracht.
  • Gaat het om een ernstig letsel dan wordt het medisch dossier van je kind geconsulteerd en wordt de huisdokter of de hulpdiensten gebeld. Bij ernstige letsels bellen we de contactpersoon om te melden wat er is gebeurd.
  • We brengen de verzekeringspapieren in orde.

Art. 13: Begeleiding

Team
StekelbeesHet team bestaat uit kinderbegeleiders, zij staan in voor de dagelijkse werking van de opvang. Hun belangrijkste taak is het zorgen voor het welzijn en het welbevinden van de kinderen.

Leen Aernouts en Tinne Diels zijn de verantwoordelijken voor IBO Hoogstraten. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor het uitbouwen van een kwaliteitsvolle kinderopvang op maat.

Daarnaast werken er nog andere personen in de opvang. Tijdens vakanties versterken jobstudenten het team.

Vlieg-Uit:
(Halve)dag activiteiten en initiaties sport- cultuur en jeugd
Enkel personen die door het college van burgemeester en schepenen zijn aangesteld kunnen als animator of hoofdanimator aan de slag tijdens Vlieg-Uit. De hoofdanimator is de eindverantwoordelijke van een ploeg met minimaal 4 animatoren (vrijwilligers).

Initiaties sport- cultuur en jeugd worden begeleid door een externe organisatie en/of een erkende Hoogstraatse vereniging.

Particulieren kunnen enkel een aanbod doen indien de activiteit plaats vind in een openbaar gebouw en mits grondige motivatie.

Speelplein Enkel personen die door het college van burgemeester en schepenen zijn aangesteld kunnen als animator of hoofdanimator aan de slag op het speelplein. De twee hoofdanimatoren zijn de eindverantwoordelijken van een ploeg met minimaal 3 animatoren (vrijwilligers).
DagkampenDe kampen worden georganiseerd door een externe organisatie en/of een erkende Hoogstraatse vereniging in samenwerking met het stadsbestuur.
Andere initiatievenZie folder ‘Vakantie in Hoogstraten’

Art. 14: Fiscaal attest

Vanaf 1 januari 2005 zijn de kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar tijdens de vrije tijd fiscaal aftrekbaar. Alle initiatieven van ‘Vakantie in Hoogstraten’ vallen onder deze regeling.

Art. 15: Klachten of opmerkingen

Ouders kunnen met vragen, opmerkingen of problemen terecht bij de begeleiding, de verantwoordelijke ter plaatse of kunnen contact opnemen met de organisatie.

Art. 16: Meer info

Indien je meer informatie wenst. Neem dan zeker een kijkje op de website of neem contact op met de betrokken organisatie.

Art. 17: Basisregel

De basisregel op het speelplein is het respect voor het spel van anderen. Kinderen die deze basisregel niet naleven kunnen door de begeleiding ter verantwoording worden geroepen. Op grove of herhaaldelijke overtreding kan een sanctie volgen. In het uiterste geval wordt een kind gedurende een periode de toegang tot het initiatief ontzegd. Dit gebeurt steeds met een verantwoording naar de ouders toe.

Art. 18: Privacy

De persoonsgegevens voor initiatieven van ‘Vakantie in Hoogstraten’ worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de initiatieven van Vakantie in Hoogstraten.
  1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van Vakantie in Hoogstraten en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
  2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
  3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

Deelname aan één van de initiatieven van ‘Vakantie in Hoogstraten’ houdt de aanvaarding en de naleving van dit huishoudelijk reglement in.

 

 

 

© TicketGang 2007-2019