Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VRIJETIJDSACTIVITEITEN

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Maarkedal, Nederholbeekstraat 1 te 9680 Maarkedal. De vrijetijdsactiviteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Dienst Vrije Tijd

Nederholbeekstraat 1

9680 Maarkedal

Tel: 055 33 46 52

Fax: 055 33 46 58


Het reglement is van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer en op iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

 1. TOELATINGSVOORWAARDEN

 1. Leeftijd


ACTIVITEIT

LEEFTIJDSCATEGORIE

Speelpleinwerking

De gemeentelijke speelpleinwerking is toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar (op de eerste dag van de activiteit) tot en met het 6de leerjaar.

Kleutersportkamp

Het gemeentelijk sportkamp is toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar (op de eerste dag van de activiteit) tot en met de 3de kleuterklas.

Sportkamp

Het gemeentelijk fietssportkamp is toegankelijk voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar

Fietssportkamp

Het gemeentelijk fietssportkamp is toegankelijk voor kinderen vanaf 10 jaar (op de eerste dag van de activiteit) tot en met 16 jaar.

 1. Uitsluitingen

 • Kinderen met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de vakantie-activiteiten.

 • De gemeentelijke vrijetijdsdienst kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot een vrijetijdsactiviteit weigeren, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/monitoren. Dit na overleg met het betrokken kind en diens ouders of voogd.

 • Ook als er sprake is van wanbetaling, kan de vrijetijdsdienst in samenspraak met het bestuur de toegang tot latere vrijetijdsinitiatieven weigeren.

 1. TARIEVEN

Volgende tarieven worden vastgelegd, uitgedrukt in euro per dag:

 1. Sportkamp/kleutersportkamp/fietssportkampInwoner

Niet-inwoner

1e kind

€ 11

€ 13

Vanaf 2e kind op dezelfde dag

€ 9

€ 13

Bijkomende informatie omtrent de tarieven:

 • In deze dagprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, sport-, spel- en crea-activiteiten.

 • Zoals beschreven in bovenstaande tabel wordt er vanaf het tweede kind binnen eenzelfde gezinssituatie een verminderd dagtarief toegepast. Dit geldt voor kinderen die via hetzelfde gezinsaccount (zie punt IV.1.) worden ingeschreven. Het verminderd dagtarief is enkel van toepassing op kinderen die wonen in Maarkedal.

 • Er kan enkel ingeschreven worden voor een volledige week.

 • De huur van een mountainbike voor het fietssportkamp is niet inbegrepen in deze prijs.

 1. Speelpleinwerking

€ 6/per dag/kind

Bijkomende informatie omtrent dit tarief:

 • In deze dagprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, busvervoer naar en inkomgeld bij uitstappen, sport-, spel- en crea-activiteiten

 • Er kan enkel ingeschreven worden voor een volledige week.

 1. INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN / BETALEN

 1. Registratie

Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Het gezinsaccount kan ook worden aangemaakt op de dienst Vrije Tijd, Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal .

 1. Inschrijven

 • Het is verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website.

 • Elk kamp krijgt een aparte periode om in te schrijven.

 • Bij de sport- en kleutersportkampen krijgen inwoners van Maarkedal eerder de kans om hun kinderen in te schrijven.

 1. Betalen

 • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website moet er online betaald worden via een beveiligde website.

 • Indien de inschrijving via de Dienst Vrije Tijd verloopt, moet er cash betaald worden op het moment van de inschrijving.

 1. Uitschrijven

Uitschrijven kan:

 • Indien een kind ziek is vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende vakantiewerking binnen gebracht worden op de vrijetijdsdienst. In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.

 • In geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.

 • Indien een kind wenst uit te schrijven voor één van de activiteiten, dan kan dit tot twee weken voor de start van de activiteit. In dit geval wordt er 10% administratieve kosten van de kostprijs afgehouden per geannuleerde dag.

 • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.

 1. ACTIVITEITEN

 1. Periode

De gemeentelijke vakantie-initiatieven vinden plaats tijdens een deel van de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.

 1. Locatie


ACTIVITEIT

ACCOMMODATIE

ADRES

Speelpleinwerking en fietssportkamp

Gemeentelijk jeugd- en sportcentrum


Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal
Sport- en kleutersportkampen

Sportkot Leupegem

Sompelplein 39B

9700 Oudenaarde


Eventueel kunnen andere gemeentelijke terreinen en gebouwen ter beschikking gesteld worden.

 1. Dagindeling


ACTIVITEIT

Speelpleinwerking

Kleuter- en sportkampen

Fietssportkamp

Opvang en controle inschrijvingen

8u – 9u

8u – 9u

Niet van toepassing

Activiteiten voormiddag

9u – 12u

9u – 12u

9u-12u

Middagpauze

12u- 13u15

12u – 13u

12u – 13u

Activiteiten namiddag

13u15 - 16u

13u – 16u

13u – 16u

Opvang

16u – 17u30

16u – 17u

Niet van toepassing

 1. Bestuur, organisatie en coördinatie

  1. Fietssport, - kleutersport-, en sportkamp

Het bestuur van de gemeentelijke sport- en kleutersportkampen is in handen van het gemeentebestuur en valt onder de bevoegdheid van de schepen voor Sport. De gemeentelijke dienst Vrije Tijd staat in voor de concrete organisatie. Voor de concrete uitvoering tijdens de werkingsperiodes doet de sportdienst beroep op de organisatie V-formation.

Schepen voor Sport: Organisatie en coördinatie:

Filip Meirhaeghe Gemeentelijke dienst Vrije Tijd
(Contactpersoon: Davy Haelters)

Tenhoutestraat 19 Nederholbeekstraat 1

9688 Maarkedal 9680 MAARKEDAL

Tel: 055 33 46 52

Email: vrijetijd@maarkedal.be

Er gelden volgende afspraken tussen de sportdienst en de organisatie V-formation :

V-formation zorgt voor:

 • Een programma

 • Pedagogisch opgeleide monitoren (1 monitor per 20 kinderen/16 kleuters)

 • Materiaal:

  • kleuterkampen: speelkoffer, knutselkast, springkasteel

  • lager onderwijs: klein materiaal omnisport (ballen, hoepels, frisbees, springtouwen,…) rest afhankelijk van het kamp zelf.

 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De sportdienst zorgt voor:

 • Accommodatie

 • Inschrijvingen kinderen

 • Verzekering lichamelijke ongevallen

 • Promotie

4.2. Speelpleinwerking

Het bestuur van de gemeentelijke speelpleinwerking is in handen van het gemeentebestuur en valt onder de bevoegdheid van de schepen voor Jeugd. De gemeentelijke jeugddienst staat in voor de concrete organisatie. Voor de concrete uitvoering tijdens de werkingsperiodes doet de jeugddienst beroep op wekelijks één hoofdmonitor (weekverantwoordelijke), 3 groepsverantwoordelijken en enkele monitoren (afhankelijk van het aantal ingeschreven monitoren). Per 8 ingeschreven deelnemers trachten we 1 begeleider te voorzien.

Schepen voor Jeugd: Organisatie en coördinatie:

Filip Meirhaeghe Gemeentelijke dienst Vrije Tijd
(Contactpersoon: Davy Haelters)

Tenhoutestraat 19 Nederholbeekstraat 1

9688 Maarkedal 9680 MAARKEDAL

Tel: 055 33 46 52

Email: vrijetijd@maarkedal.be

Er wordt gewerkt volgens de kampformule. Iedere week is er een nieuwe themaweek. De deelnemers moeten inschrijven voor een volledige week. De dagelijkse leiding op het speelplein is in handen van de hoofdmonitor/weekverantwoordelijke.

Hij/zij wordt belast met de dagelijkse administratie en is verantwoordelijk voor het dagprogramma, het goede verloop van de dagelijkse werking en eventuele dringende aankopen. Hij/zij staat in voor de controle van de aanwezigheden

De monitoren, groepsverantwoordelijken en de hoofdmonitor worden aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, op voordracht van de gemeentelijke jeugddienst. Per leeftijdsgroep wordt een groepsverantwoordelijke aangesteld. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in die leeftijdsgroep krijgt zij/hij een bepaald aantal monitoren om haar/hem te ondersteunen. De hoofdmonitor staat in voor de dagdagelijkse leiding. De monitoren, groepsverantwoordelijken en hoofdverantwoordelijke worden minimaal 3 weken voor de werkingsweek aangeduid.

Er is een verschil in verloning, profiel en takenpakket voor hoofdmonitoren, groepsverantwoordelijken en monitoren:

Hoofdmonitor (weekverantwoordelijke)

Profiel

 • Minstens 18 jaar zijn

 • Leiding kunnen geven aan een groep monitoren

 • Een zeer ruime ervaring op het speelplein, in het jeugdwerk of in het sportgebeuren hebben

 • De werking van het speelplein in Maarkedal zeer goed kennen.

 • Minstens beschikken over een attest ‘animator in het jeugdwerk/initiator sport’ of beschikken over een pedagogisch diploma. Een attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ is een extra troef.

 • Zelfstandig kunnen werken

Takenpakket

 • Aanspreekpunt voor de ouders

 • Algemene coördinatie van de speelpleinwerking

 • Overleg met de groepsverantwoordelijken

 • Organisatie van groepsspelen en thematische inkleding.

 • Werkt nauw samen met de jeugdconsulent

Verloning

 • € 30 per dag ( via vrijwilligersvergoeding) voor de begeleiding van de kinderen.

 • Bovendien verwachten we van een hoofdmonitor heel veel voorbereidingen voorafgaand aan de werking. Daarom wordt er per begeleide dag een vrijwilligersvergoeding van € 30 voorzien voor de voorbereidende dag.

Groepsverantwoordelijken

Profiel

 • Minstens 18 jaar zijn (of 18 worden tijdens het betreffende kalenderjaar).

 • Heel wat ervaring hebben op een speelplein, in het jeugdwerk of in het sportgebeuren.

 • De werking van het speelplein in Maarkedal kennen.

 • Bij voorkeur over een attest ‘animator’ in het jeugdwerk/initiator sport
  beschikken of bezig zijn aan een pedagogische opleiding (minstens geslaagd voor 1ste jaar van de opleiding)

Takenpakket

 • De verantwoordelijkheid dragen over één leeftijdsgroep

 • Voorbereiden van de activiteiten, sturen en samenwerken met de medemonitor

 • Zorgen voor een creatieve en originele inbreng tijdens de activiteiten

Verloning

 • € 30 per dag ( via vrijwilligersvergoeding) voor de begeleiding van de kinderen

 • Bovendien verwachten we van een groepsverantwoordelijke de nodige voorbereidingen voorafgaand aan de werking. Daarom wordt er per begeleide dag een vrijwilligersvergoeding van € 20 voorzien voor de voorbereidende dag.

Monitoren

Profiel

 • Minstens 16 jaar zijn

 • Interesse in het jeugdwerk, in kinderen en in jeugdactiviteiten.

 • Een basiskennis ‘spelletjes en activiteiten’ en ‘omgaan met kinderen’ (eventueel dienen nieuwkomers eerst een dag ‘stage’ (of test) te volgen op het speelplein)

 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

Takenpakket

 • Samen met de groepsverantwoordelijke activiteiten organiseren voor de leeftijdsgroep.

 • De kans om zich te bewijzen om door te groeien naar groepsverantwoordelijke

Verloning

€ 30 per dag ( via een vrijwilligersvergoeding)

Er wordt een algemene ‘afsprakennota met de begeleiders’ opgemaakt, waarin de afspraken voor de goede werking voor alle begeleider worden vastgelegd. Aan elke begeleider wordt een persoonlijke engagementsverklaring ter ondertekening voorgelegd.

  1. Maximum aantal deelnemers

 1. Speelpleinwerking :

Afhankelijk van de periode (en de beschikbare monitoren) varieert dit van 60 tot 85 kinderen per dag

 1. Sportkamp

  • Maximum 40 deelnemers per dag

 1. Kleutersportkamp:

  • Zomerperiode: maximum 48 kleuters per dag

  • Andere vakantieperiode: maximum 32 kleuters per dag

 1. Fietssportkamp

  • Afhankelijk van de begeleiders varieert dit van 20 tot 35 kinderen

  1. Verzekering

 • Voor alle kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking wordt een verzekering afgesloten bij Ethias. Er wordt eveneens een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten voor de monitoren.

 • Voor de sport-, fietssport- en de kleutersportkampen werd een verzekering afgesloten via het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, waarvan de gemeente lid is.

 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

  1. Spel- en sportregels

Kledij

- Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij die tegen een stootje kan

en aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik.

- De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo

kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.

- Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd op de jeugd- of

sportdienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de

gemeente.


Kostbaar en persoonlijk materiaal

- Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game-boy ...) of

geld mee.

- We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verloren gaan en is

niet verzekerd door de organisatie.


Eten / Drinken

- Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee.

Houd er rekening mee dat uw kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens

de vakantie-initiatieven, genoeg drankjes en extra boterhammen zijn

aangewezen.

- Laat snoepgoed (chips, chocolade, kauwgom, snoepjes, enz.) thuis.


Gebruik van gebouwen / materialen / toestellen

- De deelnemers mogen volgens gemaakte afspraken de gebouwen, terreinen,

toestellen en materialen gebruiken voor hun activiteiten.

- Alle richtlijnen van de begeleiders, de animatoren/monitoren en ander aangesteld

personeel van de vakantiewerking moeten worden opgevolgd.

- In geval van schade, dient de betrokkene steeds de hoofdverantwoordelijke op de

hoogte te brengen.

VI PRIVACY

De persoonsgegevens voor de vrijetijdswerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan men online inschrijven op de activiteiten van de vrijetijdswerking. Na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.

 2. Door in te loggen op zijn account kan men persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

 3. Er is steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen worden gericht aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek.

VII KLACHTEN

- Klachten kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoordelijke zal in overleg met de sportfunctionaris/jeugdconsulent de klacht bekijken en eventuele acties ondernemen.

- Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het Vollege van Burgemeester en Schepenen die de klacht zal

registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte

worden gesteld van de besluitvorming.


College van Burgemeester en Schepenen

Nederholbeekstraat 1

9680 Maarkedal

© TicketGang 2007-2019