Afdrukken


AFSPRAKENNOTA:

Speelplein Kwispeltje, Buitenschoolse kinderopvang & Sportkampen

Art. 1 inrichtende macht

Het gemeentebestuur van Wichelen richt een Gemeentelijke Speelpleinwerking (Speelplein Kwispeltje), een Buitenschoolse Kinderopvang (‘T Pjotterken) en Sportkampen in. Het College van burgemeester en schepenen (CBS) is bevoegd voor het dagelijks bestuur.

Art. 2 Periode en uurregeling

Buitenschoolse kinderopvang

De Buitenschoolse kinderopvang vindt plaats tijdens de grote vakantie op momenten wanneer er geen sportkamp wordt georganiseerd.

De activiteiten hebben plaats van 7 tot en met 18 uur. Bij de buitenschoolse kinderopvang wordt de mogelijkheid geboden om met halve dagen in te schrijven.

Speelplein Kwispeltje

De periodes voor Speelplein Kwispeltje zullen jaarlijks worden vastgelegd in samenspraak met het bestuur van Speelplein Kwispeltje.

De activiteiten gaan door van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Bij Speelplein Kwispeltje is het ook mogelijk om met halve dagen in te schrijven.

Er is opvang voorzien in de buitenschoolse kinderopvang in de voormiddag van 7 uur tot 9 uur en in de namiddag van 17 uur tot 18 uur.

Er is een bus met begeleiding voorzien om de kinderen van en naar de buitenschoolse kinderopvang te vervoeren.

Sportkampen

De periodes voor de sportkampen zullen jaarlijks worden vastgelegd in overleg tussen de schepen van sport en de sportfunctionaris.

De activiteiten gaan door van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Bij de sportkampen is het enkel mogelijk om per week in te schrijven.

De opvang in de voormiddag loopt van 8 uur tot 9 uur. De opvang in de namiddag loopt van 16 uur tot 18 uur.

Art. 3 Locaties

Buitenschoolse kinderopvang

T Pjotterken wordt georganiseerd in de kleuterschool ‘t Belleken, Hoogstraat 94, 9260 Schellebelle.

Speelplein Kwispeltje

De organisatie van speelplein Kwispeltje zal plaats hebben op de terreinen van het jeugd- en cultuurcentrum ’T Ankerpunt, Anker 29, 9260 Serskamp.

Sportkampen

De sportkampen worden georganiseerd op 2 locaties. De locaties worden jaar per jaar bekeken. Voor 2013 is dit de verdeling:


Periode

Leeftijdsgroep

Inschrijven

Locatie

Paasvakantie

8 april tem 12 april

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 6 maart

Gibo Wichelen - Margote 114 9260 Wichelen

Zomervakantie

1 juli tem 7 juli

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo Wichelen - Margote 114 9260 Wichelen

26 aug tem 30 aug

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo Wichelen - Margote 114 9260 Wichelen

Herfstvakantie

28 okt tem 1 nov

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo Serskamp - Schoolstraat 4 9260 Serskamp

Art. 4 Accommodaties

De deelnemers kunnen gebruik maken van de voorziene accommodaties van de buitenschoolse kinderopvang/speelpleinen/sportkampen voor hun leeftijd. Deze behelzen, al naargelang de locatie: grasvelden, speelplaats, lokalen, overdekte ruimten, sportterreinen, speeltuin, zandbak enz.

De accommodaties dienen met goede zorg beheerd te worden overeenkomstig de afspraken tussen gebruikers en uitleners.

Art. 5 Materiaal EN GEDRAG

Het gemeentebestuur koopt materiaal nodig voor animatie en spelplezier aan: sportgerief, papier, teken- en kleurgerief, gezelschapsspellen, (buiten-)speelgoed, leesmateriaal, knutselgerei enz.

Zij maakt indien mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en vult deze aan indien nodig. Met het materiaal dient zuinig en respectvol omgesprongen te worden.


De kinderen leven de huisregels en de richtlijnen van de verantwoordelijken na. Ze behandelen materiaal en speelgoed met de nodige zorg. De begeleiding zal de ouders informeren over afwijkend gedrag.

Art. 6 Deelnemers

 1. Voorwaarden

Algemeen

Speelplein Kwispeltje, de buitenschoolse kinderopvang en de sportkampen staan open voor alle kinderen. De gemeente behoudt zich het recht voor kandidaat-deelnemers te weigeren.

Buitenschoolsekinderopvang

De leeftijdsgrenzen voor de buitenschoolse kinderopvang werden vastgesteld op minimum 2,5 jaar en maximum 4 jaar. Op aanvraag van de ouders kan hier een uitzondering toegestaan worden voor kinderen tot 6 jaar. De plaatsen zijn beperkt tot 32 kinderen per dag. Het is wenselijk dat de kinderen zindelijk zijn.

Speelplein Kwispeltje

De leeftijdsgrenzen voor Speelplein Kwispeltje werden vastgesteld op minimum 4 jaar en maximum 14 jaar. De plaatsen zijn niet beperkt per dag. Als er een te grote hoeveelheid kinderen ingeschreven wordt, zal het aanbod aangepast worden.

Sportkampen

De leeftijdsgrenzen voor de sportkampen werden vastgesteld op minimum 3 jaar en maximum 12 jaar. Het aantal plaatsen is afhankelijk van de periode, het absolute maximum is beperkt tot 72 kinderen per sportweek, opgesplitst in 32 kleuters en 40 lagere school kinderen.

 1. Inschrijvingen en bijdrage :

Algemeen

Ouders dienen op voorhand online in te schrijven en betalen via de gemeentelijke website wichelen.ticketgang.eu. Wie online inschrijft en betaalt, ontvangt per e-mail een inschrijvingsbewijs met bevestiging van de gekozen data, voorzien van een streepjescode. Het inschrijvingsbewijs zal dagelijks gecontroleerd worden. Dat bewijs dient dus dagelijks meegebracht te worden. De ouders verklaren zich bij inschrijving schriftelijk akkoord met deze afsprakennota (verplicht aan te vinken alvorens verder te kunnen voor de inschrijving). Indien men niet over internet beschikt, kan men terecht aan het loket van de jeugd- of sportdienst waar de inschrijving door de administratie gedaan wordt. Betaling dient aan het loket van de jeugd- of sportdienst te gebeuren met cash geld of via pc banking.

Buitenschoolse kinderopvang

4 voor een halve dag

8 voor een volledige dag

De inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang gebeuren uiterlijk 30 dagen voor de start van de kinderopvang. Er wordt op voorhand online ingeschreven en betaald. Ouders die niet kunnen beschikken over een pc kunnen naar de jeugddienst komen.

Speelplein Kwispeltje

3 voor een halve dag

4 voor een volledige dag

In deze prijzen zitten een drankje ’s middags en een drankje en een koek om 16 uur inbegrepen.

De inschrijvingen voor de speelpleinwerking starten na het uitdelen van de speelpleinfolder uiterlijk 1 maand voor de start van de speelpleinwerking. Er wordt op voorhand online ingeschreven en betaald. Ouders die niet kunnen beschikken over een pc kunnen naar het speelplein komen.

Ouders kunnen tot de dag zelf hun kind online inschrijven.

Sportkampen 2013


Periode

Leeftijdsgroep

Inschrijven

Locatie

Paasvakantie

8 april tem 12 april

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 6 maart

Gibo Wichelen - Margote 114 9260 Wichelen

Zomervakantie

1 juli tem 7 juli

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo Wichelen - Margote 114 9260 Wichelen

26 aug tem 30 aug

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo Wichelen - Margote 114 9260 Wichelen

Herfstvakantie

28 okt tem 1 nov

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo Serskamp - Schoolstraat 4 9260 Serskamp

In deze prijs zijn de lesgevers, de verzekering en het materiaal inbegrepen.

De inschrijvingen voor de sportkampen gebeuren uiterlijk 30 dagen voor de start. Er wordt op voorhand online ingeschreven en betaald. Ouders die niet kunnen beschikken over een computer met internetverbinding kunnen terecht op de sportdienst.

Medische fiche en huishoudelijk reglement

De medische fiche is terug te vinden in de folder of te downloaden op de gemeentelijke website. Ouders bezorgen de ingevulde fiche in een gesloten envelop (privacy) aan de jeugddienst/sportdienst. Zeer belangrijk: de ingevulde medische fiche moet vóór de aanvang van het speelplein, de buitenschoolse kinderopvang of het sportkamp in het bezit zijn van de jeugddienst/sportdienst.

Veranderingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan jeugd – of sportdienst.

In principe wordt er geen medicatie toegediend door de animatoren, sportfunctionaris of jeugdconsulent. Er wordt aangeraden om de huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur ’s morgens en/of ’s avonds door de ouders kan worden toegediend.

Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden. Dit kan echter uitsluitend via uitdrukkelijke vermelding op de medische fiche (zie medische fiche). Gelieve de sportfunctionaris/jeugdconsulent te verwittigen, zodat deze de medicatie onder gepaste omstandigheden kan bewaren. Volgende informatie daarbij genoteerd worden:

 • Naam van de inhoud/het medicijn

 • Naam van het kind

 • Dosering en wijze van toediening

 • Duur van de behandeling

 • Wijze van bewaren

 1. Ziekte

Voor elk deelnemend kind dienen de ouders een “medische fiche” in te vullen bij de jaarlijkse inschrijving. Deze informatie is vertrouwelijk en blijft in het bezit van de organisatoren van de speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang of sportkampen.

Als een kind ernstig ziek wordt tijdens de activiteiten zal er eerst naar de ouders gebeld worden en eventueel, na overleg met de ouders, een huisarts geraadpleegd worden. De kosten voor deze raadpleging vallen ten laste van de ouders. De animatoren laten zich leiden door het beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie mag niet doorgespeeld worden.

Het inschrijvingsgeld kan terugbetaald worden, mits het voorleggen van een doktersattest aan de sport- of jeugddienst, uiterlijk 7 dagen na de dag van de afwezigheid. Afwezigheden moeten schriftelijk worden gemeld, bij voorkeur via e-mail.

Art. 7 Vervoer

Algemeen

De gemeente verzorgt enkel vervoer tussen de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking.

Art. 8 Verzekering

Algemeen

1. De deelnemers

De deelnemers aan de Gemeentelijke Speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang en sportkampen zijn verzekerd voor ongevallen op de weg van en naar het speelplein, buitenschoolse kinderopvang en sportkampen, tijdens de opvang tussen 7 uur en 18 uur (8 uur tot 18 uur voor de sportkampen) en wanneer zij deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang of sportdienst.

2. De animatoren:

Alle animatoren of begeleiders zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van de kinderen onder hun hoede, zij zijn eveneens verzekerd voor ongevallen die henzelf zouden overkomen tijdens de uitvoering van hun taak. Ook ongevallen op de weg van en naar het speelplein, buitenschoolse kinderopvang en sportkampen worden gedekt.

Art.9 Privacybeleid

De persoonsgegevens voor de Jeugd- en Sportdienst van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de Jeugd- en Sportdienst.

  1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan U online inschrijven op de activiteiten van de jeugd- en sportwerking en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.

  2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

  3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

Art. 10 Betwistingen

Alle betwistingen aangaande dit huishoudelijk reglement, de overeenkomst en de werking van het speelplein, de buitenschoolse kinderopvang en de sportkampen worden besproken met de respectieve verantwoordelijke die ze voorlegt aan het College van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle praktische zaken aangaande de Gemeentelijke Speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang en sportwerking en hun beslissing is bindend.

© TicketGang 2007-2019