Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN ’T GROBBELTJE, BKO & SPORTWEKEN (GR 21 februari 2013)

Artikel 1: Inrichtende macht

Het gemeentebestuur van Kampenhout richt een Gemeentelijke Speelpleinwerking (Speelplein Grobbeltje), een Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) en Sportweken in. Het College van burgemeester en schepenen (CBS) is bevoegd voor het dagelijks bestuur.

Bij deze organisaties wordt uitsluitend het Nederlands gehanteerd.

Artikel 2: Periode en uurregeling

Algemene opmerking: Tussen 9 uur en 16 uur worden in principe geen kinderen gebracht of afgehaald, zodat de activiteiten niet gestoord worden, tenzij om dringende/medische redenen.

BKO

De Buitenschoolse kinderopvang vindt plaats tijdens alle vakantieperiodes van een week of langer wanneer er geen speelpleinwerking wordt georganiseerd.

De activiteiten gaan door van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Het is enkel mogelijk om met volle dagen in te schrijven (niet met halve dagen).

De opvang in de voormiddag loopt van 7.30 uur tot 9 uur. De opvang in de namiddag loopt van 16 uur tot 18 uur.

Speelplein Grobbeltje

De periodes voor Speelplein Grobbeltje zullen jaarlijks worden vastgelegd in een beslissing van het College van burgemeester en schepenen.

De activiteiten gaan door van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Het is enkel mogelijk om met volle dagen in te schrijven (niet met halve dagen).

De opvang in de voormiddag loopt van 7.30 uur tot 9 uur. De opvang in de namiddag loopt van 16 uur tot 18 uur.

Sportweken

De periodes voor de sportweken zullen jaarlijks worden vastgelegd in een beslissing van het College van burgemeester en schepenen.

De activiteiten gaan door van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Bij de sportweken is het enkel mogelijk om per week in te schrijven.

De opvang in de voormiddag loopt van 8 uur tot 9 uur. De opvang in de namiddag loopt van 16 uur tot 17 uur.

Artikel 3: Locaties

Het gemeentebestuur zal eventuele huurovereenkomsten, voor gebouwen en terreinen voor de gemeentelijke speelpleinwerking, BKO & sportweken, afsluiten.

De deelnemers worden gebracht en afgehaald door de ouders of hun vervangers op de terreinen en/of lokalen waar de sportweken, BKO of Speelpleinwerking georganiseerd wordt.

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht de locatie waar gemeentelijke speelpleinwerking, BKO & sportweken doorgaat te wijzigen.

BKO

Gelegen in het Sport – en Cultuurcentrum Berg, Torfbroeklaan 25, 1910 Berg en/of Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.

Speelplein Grobbeltje

Gelegen in de lokalen en aanpalende terreinen van de jeugddienst, Hutstraat 24, 1910 Kampenhout (Relst).

Sportweken

De verschillende sporten vinden plaats op de speel- en sportterreinen van het sportcentrum Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout of vertrekken telkens vanuit deze locatie met de bus.

Artikel 4: Accommodaties

De deelnemers kunnen gebruik maken van de voorziene accommodaties van de BKO/speelpleinen/sportweken voor hun leeftijd. Deze behelzen, al naargelang de locatie: grasvelden, speelplaats, lokalen, overdekte ruimten, sportterreinen, speeltuin, zandbak enz. Het College van burgemeester en schepenen legt de accommodatie vast volgens de mogelijkheden van het ogenblik.

De accommodaties dienen met goede zorg beheerd te worden overeenkomstig de afspraken tussen gebruikers en uitleners.

Artikel 5: Materiaal en gedrag

Het gemeentebestuur koopt materiaal nodig voor animatie en spelplezier aan: sportgerief, papier, teken- en kleurgerief, gezelschapsspelen, (buiten-)speelgoed, leesmateriaal, knutselgerei enz.

Zij maakt indien mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en vult deze aan indien nodig. Met het materiaal dient zuinig en respectvol omgesprongen te worden.

De kinderen leven de huisregels en de richtlijnen van de verantwoordelijken na. Ze behandelen materiaal en speelgoed met de nodige zorg. De begeleiding zal de ouders informeren over afwijkend gedrag.

Waardevol materiaal (gsm, game-boy, cash geld, … ) dient niet meegenomen te worden. Bij verlies of beschadiging kan de gemeente niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 6: Deelnemers

Voorwaarden:

Speelplein Grobbeltje, BKO en Sportweken staan open voor alle kinderen. De gemeente behoudt zich het recht om kandidaat-deelnemers te weigeren.

De ouders van kinderen met een handicap hebben voor de eerste speelplein-, BKO- of sportweek deelname een gesprek met de jeugddienst/sportdienst.

Alle kinderen (ook van 2,5 jaar) MOETEN zindelijk zijn om te mogen deelnemen aan BKO, Speelpleinwerking of sportweken!! Indien dit het geval niet blijkt te zijn, kunnen deze kinderen geweigerd worden voor verdere deelname aan BKO, Speelpleinwerking of Sportweken. De resterende inschrijvingsgelden worden teruggestort. Hiervoor zal een administratieve kost aangerekend worden, zoals bepaald in het tariefreglement.

BKO

De leeftijdsgrenzen voor de BKO werden vastgesteld op minimum 2,5 jaar en maximum 12 jaar. De plaatsen zijn beperkt tot 80 kinderen per dag.

Speelplein Grobbeltje

De leeftijdsgrenzen voor Speelplein Grobbeltje werden vastgesteld op minimum 2,5 jaar en maximum 15 jaar. De plaatsen zijn beperkt tot 140 kinderen per dag.

Sportweken

De leeftijdsgrenzen voor de SPORTWEKEN VOOR KINDEREN werden vastgesteld op minimum 6 jaar en maximum 12 jaar. De plaatsen zijn beperkt tot 80 kinderen per sportweek.

De leeftijdsgrenzen voor de SPORTWEKEN VOOR JONGEREN werden vastgesteld op minimum 12 jaar en maximum 16 jaar. De kinderen die het zesde leerjaar beëindigd hebben, mogen zich inschrijven voor de sportweek van de kinderen en/of jongeren. De plaatsen zijn beperkt tot 40 kinderen per sportweek.

De leeftijdsgrenzen voor de KLEUTERSPORTWEKEN werden vastgesteld op minimum 4 jaar en maximum 5 jaar. De plaatsen zijn beperkt tot 80 kinderen per sportweek.

Het CBS behoudt zich het recht het aantal inschrijvingen te verminderen in geval van overmacht.

Inschrijvingen:

Ouders dienen op voorhand online in te schrijven en betalen via de gemeentelijke website www.kampenhout.be. Men schrijft zich online in en betaalt onmiddellijk via pc-banking. Hierop ontvangt men per e-mail een inschrijvingsbewijs met bevestiging van de gekozen data, voorzien van een streepjescode. De streepjescode zal dagelijks gescand worden op het speelplein, BKO of Sportweek. Deze dienen dus dagelijks meegebracht te worden. De ouders verklaren zich bij inschrijving schriftelijk akkoord met deze afsprakennota (verplicht aan te vinken alvorens verder te kunnen voor de inschrijving).

Indien men niet over internet beschikt, kan met terecht aan het loket van de jeugd- of sportdienst waar de inschrijving door de administratie gedaan wordt. Betaling dient aan het loket van de jeugd- of sportdienst te gebeuren via pc-banking.

De inschrijvingen voor de BKO, speelplein of sportweken gebeuren uiterlijk 5 dagen tot voor de start van het evenement. De gemeente behoudt zich het recht deze termijn aan te passen.

Inwoners van Kampenhout krijgen minimaal drie dagen voorrang om hun kinderen in te schrijven dan niet-inwoners van Kampenhout.

Tarieven:

De tarieven voor Speelplein ’t Grobbeltje, Sportweken en BKO zijn opgenomen in het tariefreglement.

In deze prijzen zit minimaal 1 drankje inbegrepen.

Fiscaal attest

Deelnemers aan Speelplein ’t Grobbeltje, sportweken of BKO en jonger dan 12 jaar krijgen een fiscaal attest voor het aantal afgerekende dagen dat de kinderen effectief hebben deelgenomen. Dit wordt ten gepaste tijde naar het e-mailadres van één van beide ouders dat gebruikt werd bij de inschrijving verzonden.

Sanctie indien niet tijdig opgehaald:

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van – per kind en per begonnen halfuur – aangerekend bij het te laat afhalen, zoals bepaald in het tariefreglement.

Medische fiche

Voor elk deelnemend kind dienen de ouders een medische fiche in te vullen bij inschrijving. Deze informatie is vertrouwelijk.

De medische fiche is terug te vinden in de folder of te downloaden op de gemeentelijke website of in te vullen bij de online-inschrijving. Ouders bezorgen de ingevulde fiche vóór aanvang van de speelplein of BKO periode in het bezit zijn.

Ziekte:

Kinderen met koorts, luizen of een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking, BKO of sportweken.

Als een kind ernstig ziek wordt tijdens de activiteiten van de speelpleinwerking, BKO of sportweken zal een huisarts geraadpleegd worden. De kosten voor deze raadpleging vallen ten laste van de ouders.

Terugbetaling wegens ziekte van het deelnemend kind kan alleen mits voorlegging van een doktersattest binnen 7 kalenderdagen na aanvang van de ziekte. Bij terugbetaling wordt een administratiekost aangerekend, zoals bepaald in het tariefreglement. Er wordt niet terugbetaald als een kind om een andere reden afwezig is.

Middagvoorzieningen:

De deelnemers kunnen genieten van minimaal één gratis drankje per dag tijdens de middagpauze. Boterhammen en 2 tussendoortjes (10u en 16u) dienen zelf meegebracht te worden. Snoepgoed is niet welkom op speelpleinwerking, BKO of sportweken.

Vervoer

De gemeente verzorgt geen vervoer van en naar de speelpleinen, BKO of sportweken. Zij verzorgt enkel vervoer voor de uitstappen tijdens de speelpleinen, BKO of sportweken.

Artikel 7: Animatoren

Aantal:

2,5 – 6 jarigen1 animator per beginnende schijf van 8 kinderen
7-15 jarigen1 animator per 10 kinderen
inclusie deelnemer1 animator per deelnemer met een handicap, de noden van het kind bepalen of een inclusie animator 1 op 1 echt noodzakelijk is

Overeenkomst:

Het CBS beslist wie aangesteld wordt als vrijwilliger, animator en hoofdanimator. Tussen het CBS en de vrijwilliger of (hoofd)animator wordt een arbeidsovereenkomst voor tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector afgesloten, die door beide partijen ondertekend en nageleefd wordt. Contracten worden steeds ondertekend vóór aanvang van desbetreffende speelpleinweek, sportweek of BKO periode.

Vergoeding:

De vergoeding is vrij van sociale lasten indien het gaat om een tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector of een vrijwilligersvergoeding. De onkosten voor de vrijwilligers en de lonen worden aangepast aan de loonindexatie per 1 januari van ieder kalenderjaar.

Uurregeling en taken:

De werkschema’s worden in samenspraak met de hoofdanimator, jeugdconsulent of sportfunctionaris opgesteld.

Speelplein ’ t Grobbeltje & BKO

De animatoren staan in voor gemiddeld 8,5 uur opvang, animatie, voorbereiding, het dagelijks onderhoud van de speelpleininfrastructuur en evaluatie per speelpleindag. Om de opvang dagelijks van 7.30 u. tot 18 u. te verzekeren is een beurtrolsysteem voorzien in samenspraak met de hoofdanimator, jeugdconsulent of sportfunctionaris.

BeginnenEindigenMiddagpauzeToezicht tijdens middag
Vroege7.30 u.16.30 u.12.00 tot 12.30 u.12.30 tot 13.00 u.
Late9.00 u.18.00 u.12.30 tot 13.00 u.12.00 tot 12.30 u.

SPORTWEKEN

De monitoren staan in voor gemiddeld 8,5 uur opvang, initiatie en voorbereiding per sportdag.

BeginnenEindigenMiddagpauzeToezicht tijdens middag
Groep 18.00 u17.00 u.12.00 tot 12.30 u.12.30 tot 13.00 u. (eten)
Groep 28.00 u17.00 u.12.30 tot 13.00 u.12.00 tot 12.30 u. (vrij spel)

Ziekte of ongewettigde afwezigheid:

Bij ziekte nemen de animatoren/vrijwilligers uiterlijk vóór 9 uur contact op met de jeugd- of sportdienst op die samen met de hoofdanimator een noodoplossing uitwerkt. Een ziektebewijs wordt binnen de 24 uur ingeleverd.

Een ongewettigde afwezigheid wordt beschouwd als niet-naleving van het huishoudelijk reglement en de bepalingen uit de overeenkomst. Zij kan derhalve beschouwd worden als eenzijdige contractbreuk en een einde maken aan de overeenkomst.

Artikel 8: Verzekering

  1. De deelnemers:

    De deelnemers aan de Gemeentelijke Speelpleinwerking, BKO en sportweken zijn verzekerd voor ongevallen op de weg van en naar de speelpleinen, BKO en sportweken, tijdens de opvang tussen 7.30 uur en 18 uur (8 uur tot 17 uur voor de sportweken) en wanneer zij deelnemen aan de activiteiten ingericht door de speelpleinwerking, BKO of sportdienst.
  2. De animatoren:

    Alle aangestelde vrijwilligers en(hoofd-)animatoren aanvaard door het CBS, zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van de kinderen onder hun hoede, zij zijn eveneens verzekerd voor ongevallen die henzelf zouden overkomen tijdens de uitvoering van hun taak. Ook ongevallen op de weg van en naar de speelpleinen, BKO en sportweken worden gedekt.

Artikel 9: Privacybeleid

De persoonsgegevens voor de Jeugd- en Sportdienst van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodig informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de Jeugd- en Sportdienst.

  1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan U online inschrijven op de activiteiten van de jeugd- en sportwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
  2. Door in te loggen op uw account kunt uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
  3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

Artikel 10: Betwistingen

Alle betwistingen aangaande dit huishoudelijk reglement, de overeenkomst en de werking van speelpleinen, BKO en sportweken worden besproken met de speelplein-/ BKO- of sportcoördinator die ze voorlegt aan het College van burgemeester en schepenen. Het CBS is bevoegd voor alle zaken aangaande de Gemeentelijke Speelpleinwerking, BKO en sportwerking en hun beslissing is bindend.

© TicketGang 2007-2020