Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN 'vrijetijdsactiviteiten gemeente Essen'

'Vrijetijdsactiviteiten gemeente Essen' omvat alle activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met het gemeentebestuur van Essen, Heuvelplein 23, 2910 Essen. Deelname aan één van deze activiteiten houdt de aanvaarding en de naleving van deze algemene voorwaarden in.

Art. 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 • 1. Het Ticketgang-systeem biedt deelnemers de mogelijkheid om online in te schrijven voor de aangeboden activiteiten via een link op de site www.essen.be
 • 2. Gezinnen maken één gezinsaccount aan
 • 3. Het aanmaken van een gezinsaccount en inschrijven voor activiteiten kan ook handmatig gedaan worden. Dit kan tijdens de openingsuren van de vrijetijdsbalie in het gemeentehuis.

Art. 2 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

 • 1. Inwoners van Essen of kinderen waarvan de ouders gedomicilieerd zijn in Essen krijgen voorrang bij inschrijving.
 • 2. Een inschrijving is pas definitief bij ontvangst van een betalingsbewijs.

Art. 3 BETALINGSVOORWAARDEN

 • 1. Bij inschrijving wordt onmiddellijk betaald, hetzij via de online betaling, hetzij aan het loket.
 • 2. De betaling dient te gebeuren zoals bepaald in het retributiereglement goedgekeurd door schepencollege of gemeenteraad.

Art. 4 ANNULEREN

 • 1. Annuleren van een inschrijving voor een activiteit is mogelijk. Bij annulering wordt er ten allen tijde 1.5 euro administratiekosten afgehouden per geannuleerde activiteit en 7.5 euro per geannuleerde meerdaagse activiteit.
 • 2. De rest van het inschrijfbedrag wordt terugbetaald indien aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan is:
  1. i. Ten laatste 1 werkweek op voorhand annuleren voor de inschrijving van een activiteit.
  2. ii. Bij ziekte van het kind en mits bezorgen van een doktersattest aan het gemeentebestuur ten laatste te bezorgen twee weken na de activiteit.
  3. iii. In geval van een overlijden van een naaste en mits bezorgen van een overlijdensbericht aan het gemeentebestuur ten laatste twee weken na de activiteit
 • 3. In alle andere gevallen wordt inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Het is wenselijk de organisatoren te verwittigen indien uw kind afwezig zal zijn.
 • 4. Het gemeentebestuur kan een activiteit 1 werkweek vooraf annuleren. Een meerdaagse activiteit kan 1 maand voor de startdatum geannuleerd worden. De reeds ontvangen retributies worden in dat geval volledig terugbetaald.

ART 5. BRENGEN EN HALEN

 • 1. Deelnemers moeten zich bij aanvang aanmelden bij de begeleiding.
 • 2. Als er bij de inschrijving aangegeven wordt dat de kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen van en naar de activiteit valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

ART 7. VERZEKERING & EHBO

 • 1. Deelnemers en begeleiders zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens en van en naar de actvitiet. Materiële schade aan kledij, juwelen,... worden niet gedekt door de verzekering.
 • 2. In geval van moedwillige beschadiging door de deelnemer aan het terrein, de lokalen, het sport- en spelmateriaal of andere materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten alsook persoonlijke eigendommen van derden, kan de deelnemer of de verantwoordelijke ouder aansprakelijk gesteld worden om de kosten te vergoeden.
 • 3. In principe dienen we geen medicatie toe. Indien het toch noodzakelijk is om medicatie op voorschrift toe te dienen moet hiervan een schriftelijke toestemming worden bezorgd door de geneesheer.
 • 4. Op alle activiteiten is een EHBO-koffer aanwezig waarmee we eerste hulp toedienen. We aarzelen niet om de huisdokter of hulpdiensten in te schakelen, en zullen desgevallend de ouders/voogd op de hoogte brengen. We brengen de verzekeringspapieren in orde.

ART 7. BEGELEIDING

 • 1. We voorzien voor alle activiteiten een gepast aantal begeleiders met de nodige bekwaamheid. De begeleiding staat altijd in voor het welzijn en welbevinden van de deelnemers.
 • 2. De eindverantwoordelijke voor elk activiteit wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 • ART 8. PRIVACY

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
  Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.
  • 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven voor de vrijetijdsactiviteiten en na betaling worden de inschrijvingsbevestigingen naar het opgegeven mailadres verzonden.
  • 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
  • 3. U heeft steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

  ART 9. KLACHTEN EN SUGGESTIES

  Deelnemers kunnen in eerste instantie terecht bij de verantwoordelijke ter plaatse. Daarnaast kunnen ze contact opnemen met het gemeentebestuur van Essen (Vrijetijdsbalie).

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 maart 2016 – GR 22/3/2016

   

   

© TicketGang 2007-2020