Afdrukken
Algemene Voorwaarden Ticketgang
 1. TicketGang biedt een website aan voor organisatoren van evenementen om online reservaties, verkoop van tickets en aflevering van tickets via elektronische weg mogelijk te maken. Alle evenementen op deze website worden geregistreerd door de organisatoren en vallen bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van deze organisatoren.
 2. De koper sluit een koopovereenkomst met de organisator via het platform van TicketGang. De kwaliteit van het evenement, wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator en TicketGang kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Tevens bepaalt de organisator de ticketprijs. De ticketprijs via TicketGang mag niet hoger liggen dan via een ander verkoopkanaal. De organisator dient alle redelijke middelen in te zetten om de informatie door hem verstrekt op deze website correct en up-to-date te houden.
 3. TicketGang treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering en verkoop en de bevrijdende betaling van de tickets en de elektronische aflevering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein. Het ticket wordt verstrekt onder de vorm van een elektronisch document dat door de koper kan worden uitgeprint of opgeslagen op een smartphone. Elke ticket bevat een unieke nummer en barcode. Enkel de eerste aanbieder van het ticket heeft een geldig toegangsbewijs. Bij poging tot fraude geldt de identiteit van de koper die wordt vermeld op het ticket als bewijs. Elke ticketverkoop gebeurt pas na ontvangst van de verschuldigde geldsom via een online betaling op de website van TicketGang. Per verkocht ticket wordt aan de koper van het ticket een reservatiekost aangerekend. De reservatiekost is afhankelijk van de ticketprijs en bedraagt:
  1. 0,50 EUR per ticket van 0 tot 5 EUR
  2. 0,70 EUR per ticket tot 7 EUR
  3. 0,95 EUR per ticket tot 15 EUR
  4. 1,00 EUR per ticket van 15 EUR
  5. 1,40 EUR per ticket tot 20 EUR
  6. 0,50 EUR + 4,5% voor tickets boven de 20 EUR

  De reservatiekost is inclusief BTW en bank-, creditcard- , betaalprovider-kosten en is in elk geval definitief verworven voor TicketGang.
  De organisator bepaalt of de reservatiekost wordt getoond als een bijkomende kost of wordt verrekend in de ticketprijs.

 4. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en TicketGang behouden zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper.
 5. Controleer voordat u uw tickets aankoopt steeds goed of u de juiste tickets heeft gekozen. TicketGang en de organisator nemen geen verkochte tickets terug.
 6. Er is geen herroepingsrecht voor de aankoop van tickets en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.
 7. Ingeval van manifeste misleiding of fraude door de organisator met betrekking tot het evenement dient de koper ten laatste binnen de 2 werkdagen na de voorziene uitvoeringsdatum via een mail aan info@ticketgang.com melding te maken van de vermeende misleiding of fraude. De koper dient het bankrekeningnummer voor het terugstorten van de ticketprijs te vermelden. In het geval dat de manifeste misleiding of fraude zich effectief heeft voorgedaan, zal TicketGang na ontvangst van de mail van de koper de ticketprijs terugbetalen aan de koper binnen de 30 dagen.
 8. Als gevallen van manifeste misleiding of fraude worden onder meer beschouwd: het niet doorgaan van het evenement zonder voorafgaandelijke verwittiging aan TicketGang, een evenement waarvan de reële inhoud manifest verschilt met wat vermeld is op TicketGang, de weigering van de toegang tot het evenement met een geldig ticket van TicketGang. Deze lijst is niet limitatief.
 9. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, het design en de functionaliteiten, de foto's en illustraties maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten in hoofde van TicketGang dan wel van organisatoren of andere derden waarmee TicketGang afspraken maakte. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van TicketGang. Het opslaan van informatie van de website van TicketGang of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.
 10. TicketGang of de organisatoren kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van TicketGang of de organisatoren. TicketGang is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer, maar niet uitsluitend, als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten en servercapaciteitsproblemen. Ticketgang dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
 11. De koper en de organisatoren gaan uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. TicketGang behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te weigeren of te schorsen.
 12. Bijkomende voorwaarden voor de organisatoren:
  1. Een ingevoerd evenement zal slechts gepubliceerd worden op de Ticketgang website en geactiveerd worden voor de verkoop van tickets als de organisator de verschuldigde waarborg via een online betaling op de website van TicketGang uitvoert. De waarborg wordt integraal terugbetaald aan de organisator als minstens 1 ticket verkocht wordt via de website. De waarborg wordt terugbetaald samen met de opbrengst van de ticketverkoop.
  2. De waarborg wordt niet terugbetaald ingeval een uitvoering van het evenement wordt geannuleerd of in geval van manifeste misleiding of fraude door de organisator.
  3. TicketGang behoudt zich het recht voor om de ingevoerde gegevens over de evenementen naar eigen inzichten te publiceren en om de gegevens die worden ingevoerd niet te publiceren. TicketGang behoudt zich tevens het recht voor om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de gegevens die worden ingevoerd, te onderzoeken. In geval van illegale inhoud zal TicketGang overgaan tot de verwijdering ervan en kan overgegaan tot melding bij de bevoegde autoriteiten.
  4. De organisator die bij TicketGang gegevens invoert, moet de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, gebruiksrecht ) en rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door de invoering van de gegevens aanvaardt de invoerder de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.
  5. Elke schadeclaim met betrekking tot de aangeleverde gegevens ten gevolge van niet correcte of foutieve gegevens of inbreuk op rechten van derden (onder meer laster en eerroof) of inbreuk op de openbare orde of goede zeden door diegene die de gegevens invoert zal door TicketGang op deze laatste verhaald worden.
  6. In geval van invoer van portretten (bijvoorbeeld in foto's en illustraties) waarborgt de invoerder dat zij/hij de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie van deze portretten heeft verkregen.
  7. De ticketkopers doen een bevrijdende betaling voor de tickets aan TicketGang. De opbrengst van de ticketverkoop wordt doorgestort op de door de organisator opgegeven bankrekening via overschrijving uiterlijk 5 bankwerkdagen na de door de organisator opgegeven uitvoeringsdatum. De opbrengst van de ticketverkoop wordt gedefinieerd als de prijs van de tickets vermenigvuldigd met het aantal tickets. Er worden geen bijkomende transactiekosten, bankkosten of creditcardkosten door TicketGang in rekening gebracht, behalve in geval van manifeste misleiding of fraude door de organisator.
  8. Ingeval van manifeste misleiding of fraude door de organisator met betrekking tot het evenement (zie hoger )of ingeval van annulering van de uitvoering van het evenement, behoudt TicketGang zich het recht voor om de opbrengsten van de ticketverkoop integraal in te houden en de ticketprijs terug te storten aan de kopers. TicketGang heeft het recht om de gemaakte kosten en schade te verhalen op de organisator en/of op de houder van de rekening van waaruit de waarborg is betaald.
  9. TicketGang kan en mag gebruikt worden samen met andere traditionele ticketverkoopkanalen, maar dient het exclusieve online ticketting kanaal te zijn. Dit exclusiviteitsrecht kan afgekocht worden voor de afkoopsom van 500 EUR (exclusief btw) per uitvoeringsdatum van het evenement. Indien de organisator zonder verwittiging andere online tickettingkanalen gebruikt, is de organisator impliciet akkoord met de afkoopsom en zal deze som worden afgehouden van de ticketontvangsten.
  10. De gefactureerde kosten in verband met de door de organisator gevraagde extra diensten worden afgehouden van de door TicketGang door te storten ticketontvangsten.
  11. De ticketprijs verhoogd met de reservatiekost voor verkoop via TicketGang mag niet hoger liggen dan de ticketprijs in dezelfde tariefklasse via andere kanalen voor hetzelfde evenement.
  12. Het logo van TicketGang dient vermeld op de affiches en folders van het evenement.
 13. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen TicketGang en koper en de organisatoren. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door TicketGang kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.
 14. De verhoudingen tussen de klant en TicketGang worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Leuven. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail) als bewijsmiddel.
 15. Lees eveneens onze bepalingen inzake Privacy beleid. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.
 16. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site, bent u gehouden akkoord te gaan met deze voorwaarden en ze na te leven. TicketGang houdt zich het recht voor voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site, tenzij anders vermeld. U neemt dus best regelmatig kennis van deze Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid.

TicketGang BVBA
Bieststraat 87
3191 Hever

tel.: 015/699.700
BTW nr.: 089.1029.132

© TicketGang 2007-2024